worldwide

ข้อ ใด เป็นการ วิพากษ์ วิธี ภายใน ทั้งหมด

ข้อ ใด เป็นการ วิพากษ์ วิธี ภายใน ทั้งหมด

ข้อ ใด เป็นการ วิพากษ์ วิธี ภายใน ทั้งหมด วิจารณ์ประวัติศาสตร์ของคุณเองการวิจารณ์วิธีการทางประวัติศาสตร์เป็นการวิเคราะห์วิธีการหรือวิธีการของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ตรวจสอบความถูกต้องทางประวัติศาสตร์ของข้อมูลที่แสดงภายในและภายนอก และเชื่อถือได้แค่ไหน การวิเคราะห์ภายนอก หรือการวิเคราะห์ภาพ เกี่ยวข้องกับการมองแง่มุมภายนอกของเรื่อง ตัวอย่างงานเขียนทางประวัติศาสตร์ เช่น พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา กาภายนอก 

เป็นการกำหนดประเภทของป้าย มีบทอยุธยาไหม ดังนั้น การพิสูจน์อย่างมีวิจารณญาณหรือวิพากษ์ภายนอกจึงอาจกล่าวได้ว่า ข้อ ใด จัด เป็น หลักฐาน ทาง โบราณคดี ทั้งหมด “พิจารณาเรื่องราวที่ศึกษาด้วยมุมมองภายนอกก่อน ดูที่ 5 ประเด็นหลัก เพื่อระบุปี สภาพแวดล้อมที่ภาพเกิดขึ้น ผู้สร้างภาพ จุดมุ่งหมาย ภาพแรกเหล่านี้ การวิเคราะห์เชิงลึกหรือวิเคราะห์ข้อมูลพงศาวดาร คือ การศึกษาข้อมูลพงศาวดารทั้งหมดที่แจ้งเรื่อง นั่นหมายถึงอะไรสำหรับคุณ? คำอธิบายที่ผู้เขียนเขียนขึ้นเพราะเห็นว่าไม่มีอคติใช่หรือไม่? ดังนั้นการตรวจสอบภายในหรือการรายงานที่สำคัญจึงถูกกำหนดให้เป็นความพยายามที่จะอธิบายหลักฐานและข้อมูลที่อยู่ในตัวอย่างพฤติกรรม

"วิธีการทางประวัติศาสตร์"

ขั้นตอนที่ 1 พัฒนาเป้าหมาย

ประการแรก นักประวัติศาสตร์ต้องเรียนรู้ว่าอะไร ข้อ ใด เป็นการ วิพากษ์ วิธี ภายใน ทั้งหมด เมื่อไร และทำไม นั่นเป็นคำถามสำหรับการวิจัย นักประวัติศาสตร์ต้องอาศัยการอ่านและการสังเกตและต้องมีความชำนาญสูง นักประวัติศาสตร์ต้องจำไว้ว่าเหตุใดสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นในอดีต

ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมข้อมูล

แหล่งประวัติศาสตร์ ทั้งที่เขียนและไม่ได้เขียน การรวบรวมข้อมูลหลักและรอง ข้อมูลแรกมีความสำคัญและเชื่อถือได้มากกว่าข้อมูลหลัง อย่างไรก็ตาม ข้อ ใด เป็นการ วิพากษ์ วิธี ภายใน ทั้งหมด บัญชีรองจะบอกเล่าเรื่องราวได้ง่ายกว่าบัญชีรอง เริ่มด้วยหลักฐานชั้นรอง จากนั้นศึกษาหลักฐานชั้นต้น หากไม่มีตัวอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ให้เริ่มด้วยข้อค้นพบของผู้วิจัยแต่ละคน ก่อนจะไปสืบของจริงหรือสถานที่จริงต้องรู้ประวัติให้ดีเสียก่อน ข้อมูลมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับสิ่งที่นักเรียนต้องการเรียนรู้ ดังนั้นควรบันทึกข้อมูลในภาพรวม ข้อมูลและแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 3 ประเมินคุณภาพของภาพ

หรือการวิจารณ์วิธีการทางประวัติศาสตร์ ลองพิจารณาจากภาพและข้อมูลต่อไปนี้ เชื่อถือได้หรือไม่? ซึ่งรวมถึงการสร้างภาพและการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งทั้งสองวิธีนี้ใช้พร้อมกัน เนื่องจากผู้ประมวลผลภาพจำเป็นต้องเข้าใจปัญหาที่หลากหลาย หรือการวิจารณ์ข้อมูลและหลักฐานในการพิสูจน์โดยอ้างแหล่งข้อมูลภายนอก ข้อ ใด เป็นการ วิพากษ์ วิธี ภายใน ทั้งหมด หลักฐานสำคัญหรือไม่มีหลักฐานสำคัญ เป็นการตรวจสอบแต่ละชิ้นที่คัดเลือกมาว่ามีความน่าเชื่อถือเพียงใดแต่เพียงภาพเท่านั้น 

ไม่เน้นหลักฐานใน ตัวอย่าง ‘ดูดังนั้นตัวเลือกนี้จึงตัดข่าวที่ไม่น่าเชื่อถือสำหรับการวิจารณ์ การวิจารณ์ภายในเกี่ยวข้องกับการพิจารณาเนื้อหาหรือความหมายของงานชิ้นหนึ่งในลักษณะที่สามารถพิสูจน์ได้โดยการแสดงความถูกต้อง ประโยชน์ และความเข้าใจในความเป็นจริง สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับการอ่านรูปภาพข้อความ เพราะความไม่ถูกต้องของข้อมูลในข้อความและความลำเอียงโดยกำเนิดของผู้บันทึก นักประวัติศาสตร์อาจไม่เต็มใจที่จะวิพากษ์วิจารณ์ข้อมูลนี้ อาจเข้าใจผิด

ขั้นตอนที่ 4 ความหมาย

การวิจัยช่องว่างเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลในนิทรรศการโดยการตรวจสอบข้อเท็จจริงของความตั้งใจของผู้เขียนในแง่ของข้อความต้นฉบับและโครงสร้างของสิ่งประดิษฐ์โดยรวม ข้อ ใด เป็นการ วิพากษ์ วิธี ภายใน ทั้งหมด เพื่อค้นหาความหมายที่แท้จริงของสิ่งที่แอบจงใจเป็นเท็จหรือเพื่อหลีกเลี่ยงคำอธิบายของหลักฐานที่นักประวัติศาสตร์ควรพยายามเข้าใจความหมายของสำนวน มันทำให้ฉันรู้ว่ามีความคิดเห็น ความเชื่อ ฯลฯ ของผู้เขียนและสังคมในขณะนั้นมากกว่าความหมายที่แท้จริงของข้อความ ความลับที่แท้จริงคืออะไร

ขั้นตอนที่ 5 การสังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูล

เป็นขั้นตอนสุดท้ายของเส้นทางการค้นหาเรื่องราวที่ผู้วิจัยต้องเขียนเรื่องราวหรือตอบหรืออธิบายข้อมูลที่พวกเขาตั้งคำถาม ความรู้ใหม่ และขณะนี้ได้ข้อมูลเชิงลึกใหม่จากการวิจัย การศึกษาควรรวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลที่ตีความ หรือแยกเป็นรายวิชาโดยนำวิชาเดียวกันมารวมกันแล้วรวมกันในลักษณะต่าง ๆ เพื่อให้ได้ประโยชน์ต่างกัน แล้วนำพฤติกรรมทั้งหมดมาสังเคราะห์หรือบูรณาการ เช่น บุคคลหรือเหตุการณ์ใหม่ ๆ ในอดีต ซึ่งเรียกว่า ประเมินแล้วเลื่อนลอย อธิบายว่า เกิดขึ้นเพราะเหตุใด ตรวจสอบสาเหตุและเงื่อนไขได้ตามวัตถุประสงค์ของการสอบสวน ข้อ ใด เป็นการ วิพากษ์ วิธี ภายใน ทั้งหมด