worldwide

วิธี การ ทาง ประวัติศาสตร์ มี ประโยชน์ ต่อ การ ดำเนิน ชีวิต อย่างไร

วิธี การ ทาง ประวัติศาสตร์ มี ประโยชน์ ต่อ การ ดำเนิน ชีวิต อย่างไร

วิธี การ ทาง ประวัติศาสตร์ มี ประโยชน์ ต่อ การ ดำเนิน ชีวิต อย่างไร ประวัติศาสตร์คือประวัติศาสตร์ของสังคมมนุษย์โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ เรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตมักบอกเล่าโดยพยานที่มีชีวิต ส่วนเรื่องที่ล่วงลับไปนานแล้วต้องรองรับด้วยการบันทึกในรูปแบบต่างๆ เราจะรู้ เหตุการณ์ในอดีตนั้นแต่หลักฐานล้วนแล้วแต่คนบันทึกไว้ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ ดังนั้น การบันทึกอาจสร้างอคติโดยทำให้ข้อมูลไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง หรือหากผู้บันทึกไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

คุณสามารถบันทึกเรื่องราวจากมุมมองของคุณเองโดยที่เรื่องราวอาจขาดหายไป คุณควรอย่าลืมนำข้อมูลทางประวัติศาสตร์ติดตัวไปด้วย มันไม่ถูกต้องแน่นอน และทำให้การศึกษาประวัติศาสตร์มีความแม่นยำและน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น จึงต้องใช้วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ ผล ดี ที่ เกิด จาก การ ทำ สนธิสัญญา เบา ว์ ริ งวิธีการทางประวัติศาสตร์  วิธี การ ทาง ประวัติศาสตร์ มี ประโยชน์ ต่อ การ ดำเนิน ชีวิต อย่างไหมายถึง กระบวนการค้นคว้าเหตุการณ์ในอดีต การพิจารณาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งเอกสารชั้นต้นและเอกสารชั้นรองประกอบกับการเก็บข้อมูลภาคสนาม วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกทางประวัติศาสตร์ที่ค้นพบได้อย่างแม่นยำที่สุด

วิธีการทางประวัติศาสตร์สามารถแบ่งออกเป็นห้าขั้นตอน

  1. การกำหนดหัวข้อ ที่จะศึกษา เริ่มต้นด้วยการระบุสาขาวิชาที่ต้องการเรียน คุณสามารถกำหนดปัญหากว้างๆ ได้ก่อนแล้วจึงจำกัดให้แคบลงในภายหลัง เนื้อเรื่องอาจจะเกี่ยวกับการขึ้นๆ ลงๆ ของอาณาจักรต่างๆ หรือเรื่องราวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีชีวิตอยู่ในอดีตในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งยังปรากฏอยู่ในงานวิจัย
  2. การรวบรวมหลักฐาน เมื่อกำหนดหัวข้อที่จะศึกษาแล้วก็รวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง วิธี การ ทาง ประวัติศาสตร์ มี ประโยชน์ ต่อ การ ดำเนิน ชีวิต อย่างไร ทั้งสอบข้อเขียน
  3. การประเมินคุณค่าของหลักฐาน หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สามารถค้นคว้าได้นั้นขึ้นอยู่กับการประเมินที่เรียกว่า “วิธีการทางประวัติศาสตร์เชิงวิพากษ์”
  4. วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดหมวดหมู่ข้อมูล ในการประเมินคุณค่าของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ มีข้อมูลใดบ้างที่วิเคราะห์ในนั้น? ครอบคลุมแค่ไหนหรือเป้าหมายหลักคืออะไร? เมื่อข้อมูลมีปัญหา จะต้องค้นหาและตีความความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นต่างๆ เพื่อพิจารณาว่ามีข้อเท็จจริงใดซ่อนอยู่ในการวิเคราะห์ข้อมูลหรือไม่ นักเรียนควรใส่ใจในรายละเอียด มีความเป็นกลาง มีจินตนาการ และรอบรู้ในด้านอื่นๆ ได้แก่
  5. การเรียบเรียงหรือการนำเสนอ เมื่อข้อมูลประวัติถูกสังเคราะห์ในที่สุด ข้อมูลทั้งหมดจะถูกรวบรวม หรือนำเสนอตามประเด็นหรือหัวข้อที่กำหนดไว้ในระยะแรก เหตุการณ์ต่าง ๆ จะต้องอธิบายอย่างเป็นระบบ ความต่อเนื่องเชิงเหตุผล ผลการศึกษาที่เก่ากว่าได้รับการตั้งคำถามหรือสนับสนุนโดยข้อมูลสนับสนุนที่แข็งแกร่ง และต้องเป็นกลาง

ความสำคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์

วิธีการทางประวัติศาสตร์มีความสำคัญ คือ ทำให้เรื่องราว กิจกรรม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์มีความน่าเชื่อถือ มีความถูกต้องเป็นความจริง หรือใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด เพราะได้มีการศึกษาอย่างเป็นระบบ อย่างมีขั้นตอน มีความระมัดระวัง รอบคอบ โดยผู้ได้รับการฝึกฝนในระเบียบวิธีการทางประวัติศาสตร์มาดีแล้ว วิธี การ ทาง ประวัติศาสตร์ มี ประโยชน์ ต่อ การ ดำเนิน ชีวิต อย่างไร สำหรับการศึกษาประวัติศาสตร์นั้น 

มีปัญหาที่สำคัญอยู่ประการหนึ่ง คือ อดีตที่มีการฟื้นหรือจำลองขึ้นมาใหม่นั้น มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเชื่อถือได้เพียงใด รวมทั้งหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษรที่นำมาใช้ เป็นข้อมูลนั้น มีความสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหน เพราะเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มีอยู่มากมายเกินกว่าที่จะศึกษาหรือจดจำได้ หมด แต่หลักฐานที่ใช้เป็นข้อมูลอาจมีเพียงบางส่วน ดังนั้น วิธีการทางประวัติศาตร์จึงมีความสำคัญเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้ศึกษา ประวัติศาสตร์ หรือผู้ฝึกฝนทางประวัติศาสตร์จะได้นำไปใช้ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ไม่ลำเอียง และเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ

ประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์

วิธีการทางประวัติศาสตร์มีประโยชน์ทั้งต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ที่ทำให้ ได้ เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ ประโยชน์อีกด้านหนึ่ง คือ ผู้ที่ได้รับการฝึกฝนการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์จะทำให้เป็นคนละเอียด รอบคอบ มีการตรวจสอบเรื่องราวที่ศึกษา รวมทั้งนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยจะทำให้เป็นผู้รู้จักทำการประเมินเหตุการณ์ต่างๆว่า มีความน่าเชื่อถือเพียงใด หรือก่อนจะเชื่อถือข้อมูลของใคร ก็นำวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปตรวจสอบก่อน วิธี การ ทาง ประวัติศาสตร์ มี ประโยชน์ ต่อ การ ดำเนิน ชีวิต อย่างไร